Odnosi s javnošću

OBRAZOVNI CILJ:

Upoznati studente sa konceptom, aktivnostima i ciljevima odnosa s javnošću. Obučiti studente za planiranje i organizovanje odnosa s javnošću.

 

ISHODI OBRAZOVANJA (STEČENA ZNANJA):

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću. Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

 

SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA:

Teorijska nastava: Osnovne karakteristike odnosa s javnošću. Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji. Organizovanje funkcije odnosa s javnošću. Etika odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću. Izgradnja institucionalnog identiteta, imidža I reputacije. Odnosi s medijima. Organizacija specijalnih događaja. Sponzorstvo. Lobiranje. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću. Planiranje kampanje odnosa s javnošću.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Analiza primera iz prakse organizovanja odnosa s javnošću. Definisanje procesa odnosa s javnošću na primeru konkretne organizacije iz okruženja. Analiza primera etuičke i neetičke prakse odnosa s javnošću. Rešavanje problema odnosa s javnošću u međunarodnom okruženju. Praktični zadaci izgradnje institucionalnog identiteta, imidža i reputacije. Studije slučaja organizovanja konferencije za novinare i drugih medijskih događaja. Pisanje saopštenja za javnost. Vežbe javnog nastupa. Radionice planiranja odnosa s javnošću. Izrada budžeta programa odnosa s javnošću. Modeli merenja i evaluacije odnosa s javnošću. Simulacije i analiza organizovanja različitih aktivnosti odnosa s javnošću.

 
METODE IZVOĐENJA NASTAVE:

predavanja, diskusije, demonstracije, studije slučajeva, učenje kroz zajednički rad na rešavanju praktičnih problema, samostalno istraživanje studenata i rešavanje problema na osnovu dobijenih zadataka, radionice

 

LITERATURA

Kostić-Stanković, M., Vlastelica, T., Filipović V. (2020) Odnosi s javnošću, FON, Beograd i materijali sa predavanja. 

 

Aktivnost u toku predavanja

10

Praktična nastava (izrada i odbrana projektnog zadatka)

30

Usmeni/pismeni deo ispita

60

Ukupno

100

 

DOWNLOAD:

Odnosi s javnošću - strategije i taktie | Poeni na predispitnim obavezama.pdf