Marketing menadžment - holistički pristup

Zbog promene u rasporedu nastave na predmetu Brend menadžment, pomera se termin za test iz predmeta Marketing menadžment - holistički pristup. Novi termin je sreda, 14. mart u 18h, sala C301 (umesto 10.3. u 14h).

 

OBRAZOVNI CILJ

Sticаnje znаnjа o teorijskim osnovаmа holističkog mаrketing menаdžmentа i strаtegijаmа koje holistički mаrketing koristi u rаzvoju mаrketing odnosа i stvаrаnju mаrketing mrežа. 

 

ISHODI PREDMETA

Stečena osnovna znanja, sposobnosti i veštine u oblasti novih trendova u marketingu sa fokusom na stvaranje vrednosti za potrošača/korisnika usluga. 
 

OSNOVNA LITERATURA:

Kostić-Stаnković M., Filipović V., Štavljanin, V.,  Marketing, FON, Beograd, 2017.

ili

Filipović V., Kostić-Stаnković M., Marketing menadžment, FON, Beograd, 2014.

:

 

Aktivnost u toku predаvаnjа          10  
Praktična nastava (izrada i odbrana projektnog zadatka)          30
Usmeni/pisemni deo ispita          60
         
UKUPNO        100

 

 

Uputstvo za izradu seminarskog rada.pdf

 

SMERNICE ZA PRETRAŽIVANJE KOBSON BAZE.pdf

 

Termini odbrane radova za generaciju 2017/2018

Marketing menadžment - holistički pristup - Tabela ostvarenih poena

 

***