Marketing i odnosi s javnošću - strateški pristup (doktorske studije)

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studentima pruži teorijski i praktični okvir strateškog pristupa marketingu i odnosima s javnošću u promenljivom tržišnom okruženju, gde su strategije marketinga i odnosa s javnošću tržišno orijentisane.

 

Ishod predmeta

Studenti će po završetku nastave na ovom predmetu biti spremni da sagledaju naučne metode istraživanja i sve aspekte strateškog pristupa marketingu i odnosima s javnošću, kao i da primene znanje u poslovnom okruženju.

 

Sadržaj predmeta

Teorijski okvir strateškog pristupa marketingu i odnosima s javnošću; Holistički pristup strateškom marketing planiranju; Holistički pristup strateških odnosa s javnošću; Integracija marketinga i odnosa s javnošću; Strateška analiza; Portfolio plan organizacije; Strateško planiranje i proces upravljanja marketingom i odnosima s javnošću; Analiza tržišnih mogućnosti; Analiza kretanja na tržištu; Matrica tržišnog rasta i učešća; Analiza potreba potrošača i korisnika usluga; Analiza nivoa strateškog planiranja marketinga i odnosa s javnošću; Definisanje koraka strateškog planiranja marketinga i odnosa s javnošću; Definisanje vizije, misije i vrednosti kompanije; Definisanje korporativnih ciljeva i strategija; Izbor marketing strategija na osnovu kvantitativnih naučnih metoda; Tržišno orijentisane marketing strategije; Implementacija marketing strategija; Razvijanje marketing strategija; Marketing strategija i planiranje miksa proizvoda; Strategija razvoja novog proizvoda; Implementacija strategija marketinga i odnosa s javnošću na tržištu; Strateški pristup marketingu i odnosima s javnošću u uslovima globalizacije; Stateško planiranje aktivnosti odnosa s javnošću; Instrumenti odnosa s javnošću u strateškom planu; Strateški odnosi s medijima; Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Specifičnosti odnosa s javnošću u uslovima globalizacije; Strategije izgradnje brenda proizvoda i organizacije; Dodatna vrednost i strategije komunikacije za stejkholdere; Strateška kontrola plana marketinga i odnosa s javnošću.

 

Preporučena literatura

1. Filipović, V., & Janičić, R. (2010). Strateški marketing, Beograd: FON

2. Kostić-Stanković, M., Filipović, V., & Štavljanin V., (2017). Marketing, Beograd: FON

3. Filipović, V., & Kostić-Stanković, M. (2011). Odnosi s javnošću, Beograd: FON

4. Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Marketing menadžment, 12 izdanje, Beograd: Data Status

5. Dess, G., Lumpkin, G.T., & Eisner, A.B. (2007). Strategijski menadžment, Beograd: Data Status

 

Način polaganja ispita

  • Projektni zadatak: pregled literature na izabranu temu - 20 bodova
  • Prihvaćen rad za objavljivanje u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51) ili kao saopštenje sa međunarodnog skupa (M33).

 

Student priprema rad pod mentorstvom izabranog profesora. Profesor odobrava temu rada, definiše neophodnu literaturu, odobrava izabrani časopis/konferenciju i vodi studenta kroz proces izrade i prijave rada. Nakon prihvaćenog rada za objavljivanje, studentu se upisuje zaključna ocena za predmet.