Marketing istraživanje

.

Cilj predmeta

Obezbediti osnovno znanje iz istraživanja tržišta, kao osnova u svim oblastima poslovnog odlučivanja. Upoznati studente sa teorijskim aspektima istraživanja tržišta, sa naglaskom na važnosti primera istraživanja tržišta u marketinškom planiranju. Razviti sposobnost primene tehnike istraživanja tržišta, kao jedna od osnovnih funkcija marketinških menadžera. Unaprediti analitičke veštine u analizi rezultata, Ko i veštinu primene dobijenih rezultata u marketinškoj praksi.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Istorijski razvoj Istraživanje marketinga kao naučne discipline. Pojam i uloga istraživanja u marketingu. Klasifikacija i multi-disciplinarnost u oblastima istraživanja marketinga. Primena rezultata istraživanja u procesu planiranja i odlučivanja marketinga. Istraživanje elemenata marketinga miksa. Proces istraživanja marketinga koji obuhvata: Definisanje ciljeva i predmeta istraživanja, definisanje metodologije, utvrđivanje izvora podataka, formiranje uzorka, sprovođenje istraživanja, prezentovanje rezultata istraživanja. Uloga informacione tehnologije i savremeni trendovi u marketinškim istraživanjima.

Praktična nastava: Istraživački rad, situaciona analiza za konkretne primere iz prakse. Definisanje ciljeva i predmeta istraživanja, postavljanje metodološkog okvira (formiranje uzorka i način prikupljanja podataka). istraživački instrumenti (anketa, upitnik, fokus grupa...). Statistička obrada podataka uz pomoć SPSS softvera, analiza i zaključivanje (deskripcija i interpretacija) i prezentacija rezultata istraživanja. Simulacija fokus grupa. Izrada prezentacije rada.

Literatura

               Vukmirović J, Vukmirović D (2017) Marketing istraživanja, Beograd: BPŠ.

Struktura ocene

               70 poena – predispitne obaveze – istraživački rad, koji se radi u okviru nastave

               30 poena – test iz knjige „Marketing istraživanja“

 

*Detaljnije informacije o nastavi i polaganju u školskoj 2020/21, možete pronaći u okviru grupe „Marketing istraživanje“ na Microsoft Teams platformi.