Strateške komunikacije

Cilj predmeta

Upoznati studente sa bazičnim teorijama i primerima dobre prakse strateških komunikacija, uz raumevanje uloge koju imaju korporativne i marketinške komunikacije u upravljanju reputacijom. Obučiti studente za planiranje i upravljanje strateškim komunikacijama.

 

Ishod predmeta

Ovladavanje znanjima, sposobnostima i veštinama potrebnim za analizu komunikacionih problema iz strateške perspektive. Primena ključne terminologije i instrumenata neophodnih u procesu kreiranja praktičnih rešenja za uspešno upravljanje reputacijom organizacije.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava Pojam i značaj strateških komunikacija. Ciljevi i zadaci strateških komunikacija. Instrumenti strateških komunikacija. Upravljanje odnosima sa ciljnim grupama. Planiranje i organizovanje strateških komukikacija. Korporativne komunikacije. Izgradnja korporativnog identiteta i imidža. Upravljanje, merenje i praćenje reputacije. Upravljanje reputacijom u praksi. Organizacija specijalnih događaja. Lobiranje. Proces planiranja odnosa s javnošću. Integrisane marketinške komunikacije. Instrumenti integrisanih marketinških komunikacija. Interaktivna komunikacija. Društveni mediji i multimedijalna komunikacija. Korporativna društvena odgovornost. Etičke dileme i izazovi u strateškim komunikacijama. Komunikacija u upravljanju kriznim situacijama.

 

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Simulacija istraživanja tržišta i javnog mnjenja u funkciji formulisanja odgovarajućih strategija komunikacije prema ciljnim javnostima. Izrada plana interne komunikacije. Izrada plana strateških komunikacija. Novi mediji u strateškom komunikaciranju.

 

Literatura

Filipović V, Kostić-Stanković M, Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2011.

Kostić-Stanković M, Integrisane poslovne komunikacije, FON, Beograd, 2011.

Kostić-Stanković M, Marketinško komuniciranje u upravljanju odnosima sa kupcima, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2013.

Doorley, John and Garcia, Helio Fred. Reputation Management – The key to successful Public Relations and Corporate Communication. 2nd edition, Routledge, London 2011.

Dodatna literatura prema potrebi, a u skladu sa dogovorom sa predmetnim nastavnicima

 

 

STRUKTURA OCENE

Projektni rad - 60 poena
Aktivnosti u toku nastave - 25 poena
Test - 15 poena

Test – knjiga: Kostić-Stanković M, Integrisane poslovne komunikacije (11-105. i 203-218. str)