Odnosi s javnošću i lobiranje

Cilj predmeta

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse odnosa sa javnošću i lobiranja, neophodnih za uspešnu realizaciju projekata u oblasti pregovaranja i lobiranja. Upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama odnosa sa javnošću i lobiranja.

 

Ishod predmeta

Nakon procesa učenja i položenog ispita očekuje se da student zna i razume sadržaj predmeta i bude osposobljen za praktičnu primenu znanja prilikom realizacije projekata u oblasti pregovaranja i lobiranja.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovne karakteristike odnosa s javnošću; Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji; Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću; Izgradnja institucionalnog identiteta; imidža i reputacije; Organizacija specijalnih događaja; Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje odnosa sa javnošću; Proces planiranja odnosa s javnošću; Planiranje kampanje odnosa s javnošću; Organizovanje funkcije odnosa s javnošću; Verbalna i neverbalna komunikacija; Etika u odnosima s javnošću; Uvod u lobiranje; Pojam lobiranja; Istorija lobiranja; Lobiranje danas; Grupe za pritisak – nastanak i razvoj; Interesne grupe; Nastanak interesnih grupa; Značaj interesnih grupa; Sindikati kao interesne grupe; Udruženja poslodavaca kao interesne grupe; Komorski sistem; Zakon o komorama; Primenjeno lobiranje; Određivanje ciljeva; Prikupljanje informacija; Strategija lobiranja; Lobistička aktivnost; Tehnike lobiranja; Primena lobističkih alata; Upotreba „tihe moći“ u lobiranju; Evaluacija dejstva lobiranja; Izveštavanje o lobističkoj aktivnosti.

 

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Analiza slučaja iz prakse; Planiranje i organizovanje odnosa sa javnošću; Istraživanje javnog mnjenja.

 

Literatura

Kostić-Stanković, M., Vlastelica, T., Filipović V. (2020) Odnosi s javnošću, FON, Beograd i materijali sa predavanja. 


 

STRUKTURA OCENE

aktivnost u toku predavanja                                               10  poena

Praktična nastava (projektni rada)                                     30  poena

Usmeni deo ispita                                                              60  poena