Marketing u javnom sektoru

Cilj predmeta

Upoznati studente sa ulogom i principima primene marketinga u organizacijama javnog sektora i obučiti ih za planiranje, realizaciju i kontrolu aktivnosti marketinga iz perspektive kreiranja vrednosti.

 

Ishod predmeta

Stečena znanja, sposobnosti i veštine potrebne za upravljanje marketingom javnih usluga, kroz kreiranje, isporuku i komunikaciju vrednosti za korisnike.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Specifičnosti javnog sektora i javnih usluga u kontekstu primene marketinga. Novi javni menadžment i implikacije na marketing javnih usluga. Razvoj usluga i orijentacija na kupca/korisnika. Logika usmerena na usluge i osnove relacionog marketinga. Kvalitet usluga. Ponašanje i očekivanja kupaca/korisnika. Kreiranje i isporuka vrednosti za korisnika. Koncept zadovoljstva korisnika. Ispitivanje zadovoljstva korisnika. Istraživanja za potrebe kreiranja strategije marketinga javnih usluga. Analiza okruženja. Instrumenti miksa javnih usluga. Karakteristike javnih usluga. Cena javnih usluga. Način isporuke javnih usluga. Aktivnosti promocije i komunikacije javnih usluga. Značaj i organizacija prostora u okviru koga se pružaju usluge. Proces pružanja usluga. Uloga zaposlenih koji pružaju usluge. Primena koncepta brenda u domenu javnih usluga. Brendiranje gradova i država. Upravljanje marketingom javnih usluga. Socijalni marketing. Uloga marketinga u razvoju eUprave. Dimenzije i strategije marketinga u eUpravi.

 

Praktična nastava: Analiza primera iz prakse. Ispitivanje stanja primene marketinga u javnim uslugama u Srbiji. Izrada plana marketinga javnih usluga. Simulacije rešavanja konkretnih primera. Izrada i odbrana projektnog rada.

 

Literatura

Kostić-Stanković, M., Filipović, V., & Štavljanin, V. (2017). Marketing, Beograd: FON

Cicvarić Kostić, S., Komunikacije i relacioni marketing: primena u javnoj upravi, Zadužbina

Andrejević, Beograd, 2011.

Proctor, T., Public Sector Marketing, Prentice Hall, Edinburgh: Pearson Education Limited, 2007.

Materijali sa predavanja i vežbi

Dodatna literatura prema potrebi, a u skladu sa dogovorom sa predmetnim nastavnicima i saradnicima

 

STRUKTURA OCENE

aktivnost u toku predavanja                                       10  poena

usmeni ispit                                                                   60  poena

izrada i odbrana projektnog zadatka                       30  poena

 

Marketing u javnom sektoru - evidencija 2016/2017.pdf