Marketing metrika i performanse prodaje

Cilj predmeta

 

Unapređenje znanja iz oblasti praćenja rezultata maretinga i prodaje, Definisanje ključnih pokazatelja uspeha u marketingu i prodaji. Strateški pristup definisanja pokazatelja prodaje i marketing metrike u odnosu na postavljene ciljeve.

 

Ishod predmeta

Kreiranje ključnih pokazatelja uspeha i praćenja performansi u procesu upravljanja marketingom i prodajom.

 

 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava: Uloga metrike u poslovanju, Ključni faktori uspeha i ključni pokazatelji poslovanja. Merenje rezultata marketing odeljenja. Merenje efektivnosti marketing miksa. Praćenje vrednosti brenda - standarda ISO 10668. Merenje tržišnog učešća i potencijala prodaje. Praćenje rezultata digitalnog marketinga i društvenih mreža. Analiza kvalitativnih i kvantitavinih pokazatelja u marketingu. Merenje rezultata prodajne službe, Praćenje planova prodaje. Merenje performansi prodavaca, menadžera prodaje, supervizora prodaje i menadžera za ključne kupce. Upotreba informacionih tehnologija za praćenje pokazatelja prodaje. Strateška analiza i praćenje ciljeva prodaje i marketinga. Finansijska analiza performansi prodaje. Prikaz marketing i prodajnih alata za praćenje rezultata.

 

Praktična nastava: Kvantitativni zadaci iz oblasti tržišnog učešća, margine i profita, profitabilnosti kupaca, cenovnih strategija, medija i internet metrike, prodajnih i promotivnih strategija.

 

Literatura

P. Farris, N. T. Bendle, P. E. Pfeifer and D. J. Reibstein, (2010), Marketing Metrics: The Definitive Guide to

Measuring Marketing Performance, Pearson Prentice Hall; 2 edition

J.Davis, (2007), Magic numbers for sales management (key measures to evaluate sales success), John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

 

 

STRUKTURA OCENE

 

Praktična nastava - izrada i prezentacija projektnog rada                       80  poena

Usmeni ispt                                                                                                        20  poena