Multimediji u marketingu

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studente upozna sa mogućnostima koje multimediji donose marketingu i marketing strategijama kako bi se marketing aktivnosti transformisale i prilagodile novim zahtevima tržišta i obezbedile konkurentsku prednost u novom okruženju.

 

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni za samostalnu procenu potencijala koje poseduju multimedijalne tehnologije i sistemi za primenu u različitim aspektima marketinga, kako bi se omogućila izgradnja strategija koje će obezbediti konkurentsku prednost i dodatnu vrednosti za potrošača.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Pojam multimedija. Gradivni elementi multimedija. Multimedijalne tehnologije. Multimedijalni sistemi. Interaktivnost i individualizacija. Novi marketing koncepti nastali u okruženju multimedijalnih tehnologija. Razumevanje potrošača u novom okruženju. Multimedijalne komunikacije i donošenje odluka potrošača. Multimediji i zajednice potrošača. Specifičnosti razvoja marketing strategije u okruženju multimedijalnih tehnologija. Implikacije savremenih medija na marketing miks. Multimedijalni proizvodi. Novi modeli razvoja proizvoda. Kokreiranje sa potrošačima. Kraudsorcing u marketingu. Brendiranje u eri multimedija. Interaktivne multimedijalne komunikacije. Multikanalni marketing. Koncept igre. Gemifikacija u marketingu. Marketing metrika u okruženju multimedija. Doživljaj potrošača. Upravljanje doživljajem potrošača - CEM koncept.

Praktična nastava: Praktična primena multimedijalnih tehnologija i sistema u marketingu. Istraživanje savremenog životnog stila potrošača. Razvoj marketing strategija u okruženju multimedijalnih tehnologija. Analiza studija slučaja. Budući trendovi razvoja. Izrada projektnog rada.

 

Literatura

Obavezna:

1. Starčević, D., Štavljanin, V., Multimediji, FON, Beograd, 2013.

2. Materijali nastavnika

 

Dopunska:

1. Merman DS, The New Rules of Marketing and PR, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

2. Bacon J, The Art of Community, Second Edition, O’Reilly Media, Inc., 2012.

3. Edery D., Mollick E, Changing the Game, FT Press, 2009.

4. Frick T., Return on engagement, Focal Press, 2010.

 

Struktura ocene:

Aktivnost u toku predavanja 20  poena
Pismeni ispit 30  poena
Praktična nastava - izrada i prezentacija projektnog rada 50  poena

 

Obaveštenja

Predispitne obaveze (aktivnosti) - generacije 2018/19

Ukupne predispitne obaveze - generacije 2018/19

Rezultati ispita - januar 2019

Rezultati ispita - april 2019