Integrisana poslovna komunikacija

Cilj predmeta

Upoznati studente sa konceptom integrisane poslovne komunikacije i obučiti ih za planiranje, realizaciju i kontrolu aktivnosti integrisane poslovne komunikacije.

 

Ishod predmeta

Unapređena znanja i sposobnosti za osmišljavanje i realizaciju aktivnosti integrisane poslovne komunikacije i unapređene veštine poslovne komunikacije.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Razvoj teorije komunikacije. Model poslovne komunikacije. Koncept integrisane poslovne komunikacije. Istraživanja za poslovnu komunikaciju. Identifikacija i klasifikacija ciljnih javnosti. Integrisana marketinška komunikacija. Odnosi s javnošću. Korporativni identitet, imidž i reputacija. Interna komunikacija. Korporativna komunikacija. Komunikacija sa širom društvenom zajednicom kao komponenta integrisane poslovne komunikacije. Proces integrisane poslovne komunikacije. Etika i zakonska regulativa poslovne komunikacije. Veštine i tehnike poslovne komunikacije. Verbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija. Poslovni bonton. Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Analiza modela poslovne komunikacije. Simulacija istraživanja tržišta i javnog mnjenja u funkciji formulisanja odgovarajućih strategija komunikacije prema ciljnim javnostima. Identifikacija i klasifikacija ciljnih javnosti – izrada mape stejkholdera. Razvoj instrumenata marketinške komunikacije. Razvoj instrumenata korporativne komunikacije. Izrada plana interne komunikacije. Izrada plana korporativnih komunikacija. Postupak razvoja procesa poslovne komunikacije. Novi mediji i integrisana poslovna komunikacija. Vežbe tehnika verbalne i neverbalne poslovne komunikacije. Izrada i odbrana seminarskog rada.

 

Literatura

Kostić - Stanković M, (2011) “Integrisane poslovne komunikacije“, FON, Beograd

 

Korisna literatura

Filipović V, Kostić - Stanković M, (2011) “Odnosi s javnošću“, FON, Beograd

Filipović V, Kostić - Stanković M. (2012) “Marketing menadžment“, FON, Beograd

 

 

STUKRTURA OCENE

 

I NAČIN POLAGANJA

 

Prisustvo i aktivnosti u okviru nastave                                                                                               15 poena

Projektni rad – marketinška komunikacija                                                                                          28 poen

Projektni rad – korporativna komunikacija                                                                                          28 poen

Test – knjiga: Kostić-Stanković M, Integrisane poslovne komunikacije (11-105. i 203-218. str)        29 poena

 

II NAČIN POLAGANJA

Usmeni ispit - knjiga: Kostić-Stanković M, Integrisane poslovne komunikacije, FON, Beograd, 2011

 

Ocena u odnosu na broj poena

     Broj poena      Ocena

51  -   60             6

61  -   70             7

71  -   80             8

81  -   90             9

91  - 100           10