Odnosi s javnošću

Poeni za prisustvo

Tabela poena sa domaćeg zadatka.pdf

Koncept domaćeg zadatka

Prijava za domaći zadatak iz predmeta Odnosi s javnošću

 

CILJEVI NASTAVE:

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

SADRŽAJ PREDMETA:

Osnovne karakteristike odnosa s javnošću; Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji; Etika odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću; Izgradnja institucionalnog identiteta, imidža i reputacije; Interni odnosi s javnošću; Odnosi s medijima; Društvene mreže i odnosi s javnošću; Organizacija specijalnih događaja; Sponzorstvo; Lobiranje; Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću; Planiranje kampanje odnosa s javnošću; Organizovanje funkcije odnosa s javnošću; Verbalna i neverbalna komunikacija; Profesionalno ponašanje.

LITERATURA:

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2014.

Preporučena literatura:

D. Wilcox, G.L. Cameron , T. Waren,  Odnosi s javnošću : strategije i taktike, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

1. Klasičan način

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

Struktura ocene

Dolasci na predavanja       10 poena*

Domaći zadatak                 20 poena

Usmeni ispit                       70 poena

-------------------------------------------

Suma                                  100 poena

*potrebno je minimum 6 dolaska na predavanja za obračun poena

2. Parcijalno polaganje ispita

Kolokvijum

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na kolokvijumu:

1. Pojam i značaj odnosa s javnošću

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.1 - 2.6)

 

Usmeni ispit

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na usmenom ispitu:

Odnosi s medijima (oblast 2.7)

Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblast 2.8)

3. Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću

4. Etika i društvena odgovornost odnosa s javnošću

5. PRILOG 1 i PRILOG 2

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Odnosi s javnošću, kao i starije generacije studenata.

 

Ocene sa položenih kolokvijuma ulaze u završnu ocenu studenata zaključno sa februarom 2019. godine.

 

Struktura ocene

 

Dolasci na predavanja      10 poena*

Domaći zadatak                20 poena

Kolokvijum                         30 poena

Usmeni ispit                      40 poena

-------------------------------------------

Suma                                100 poena

*potrebno je minimum 6 dolaska na predavanja za obračun poena