Odnosi s javnošću

CILJEVI NASTAVE:

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Kostić-Stanković M, Filipović V i Vlastelica T. Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2020.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Polaganje ispita Odnosi s javnošću se odvija parcijalno: 

Struktura ocene

Projektni zadatak               20 poena

              Kolokvijum                          30 poena

Usmeni ispit                       50 poena

-------------------------------------------

Suma                                  100 poena