Odnosi s javnošću

Poeni OSJ

Tekst domaćeg zadatka iz OSJ

Prijava za domaći zadatak iz OSJ

 

CILJEVI NASTAVE:

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

SADRŽAJ PREDMETA:

Osnovne karakteristike odnosa s javnošću; Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji; Etika odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću; Izgradnja institucionalnog identiteta, imidža i reputacije; Interni odnosi s javnošću; Odnosi s medijima; Društvene mreže i odnosi s javnošću; Organizacija specijalnih događaja; Sponzorstvo; Lobiranje; Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću; Planiranje kampanje odnosa s javnošću; Organizovanje funkcije odnosa s javnošću; Verbalna i neverbalna komunikacija; Profesionalno ponašanje.

LITERATURA:

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2014.

Preporučena literatura:

D. Wilcox, G.L. Cameron , T. Waren,  Odnosi s javnošću : strategije i taktike, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Polaganje ispita Odnosi s javnošću se odvija parcijalno, putem dva kolokvijuma. 

Struktura ocene

Dolasci na predavanja        5 poena*

Dolasci na vežbe               5 poena*

Domaći zadatak                 30 poena

Prvi kolokvijum                   30 poena

Drugi kolokvijum                30 poena

-------------------------------------------

Suma                                  100 poena

*potrebno je minimum 7 dolazaka na predavanja za obračun pripadajućih poena

*potrebno je minimum 7 dolazaka na vežbe za obračun pripadajućih poena

 

Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum obuhvata oblasti iz knjige do poglavlja Organizovanje specijalnih događaja.

Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum obuhvata oblasti iz knjige od poglavlja Organizovanje specijalnih događaja zaključno sa poglavljem Društvena odgovornost u odnosima s javnošću.

 

NAPOMENA: Gradivo sa nepoloženog kolokvijuma se polaže usmeno, u terminu usmeng ispita.