Odnosi s javnošću

Poeni ostvareni na predavanjima 2017 PR srpski.pdf

Poeni ostvareni na domaćim zadacima PR srpski.pdf

PR 2017 - timovi i teme.pdf

Tekst i uputstvo za slanje domaćeg zadatka možete poogledati OVDE.

Prijava timova za izradu domaćeg zadatka iz predmeta Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću (ENG) - Tabela sa poenima

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2008.

 

Preporučena literatura:

D. Wilcox, G.L. Cameron , T. Waren,  Odnosi s javnošću : strategije i taktike, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.

Materijal sa vežbi:

M.Okanović - Content marketing.pdf

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

1. Klasičan način

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

 

Struktura ocene

 

Dolasci na predavanja       10 poena*

Domaći zadatak                 20 poena

Usmeni ispit                       70 poena

-------------------------------------------

Suma                                  100 poena

*potrebno je minimum 6 dolaska na predavanja za obračun poena

2. Parcijalno polaganje ispita

 

Kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na kolokvijumu:

1. Pojam i značaj odnosa s javnošću

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.1 - 2.6)

 

Usmeni ispit

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na usmenom ispitu:

Odnosi s medijima (oblast 2.7)

Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblast 2.8)

3. Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću

4. Etika i društvena odgovornost odnosa s javnošću

5. PRILOG 1 i PRILOG 2

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Odnosi s javnošću, kao i starije generacije studenata.

 

Ocene sa položenih kolokvijuma ulaze u završnu ocenu studenata zaključno sa oktobrom 2015. godine.

 

Struktura ocene

 

Dolasci na predavanja      10 poena*

Domaći zadatak                20 poena

Kolokvijum                         30 poena

Usmeni ispit                      40 poena

-------------------------------------------

Suma                                100 poena

*potrebno je minimum 6 dolaska na predavanja za obračun poena