Primenjena marketing istraživanja

Cilj predmeta

Razmatranje kocepta marketing istraživanja u savremenoj praksi (kroz konkretne primere) sa akcentom na unapređenja proizašla primenom informaciono-komunikacionih tehnologija. Kolekcije podataka koje nastaju procesima kontinuiranih marketing (i ostalih statističkih) istraživanja predstavljaju informacionu osnovu – potreban uslov za uvođenje koncepta Evidence Base Management-a u oblasti marketinga.

 

Ishod predmeta

Povezivanje metodologije marketing istraživanja sa savremenom praksom u oblastima istraživanja tržišta, medija i javnog mnjenja. Upoznavanje sa modernim softverskim alatima/paketima koji služe za prikupljanje, obradu i analizu (deskripciju i interpretaciju) podataka od značaja za marketing odlučivanje. Upoznavanje sa savremenim konceptima marketing istraživanja koji podrazumevaju razmatranje podataka proizašlih kroz procese primarnih istraživanja (ankete, intervju, fokus grupe...) u kontekstu podataka iz sekundarnih izvora (opšti statistički pokazatelji, socio-ekonomske karakteristike posmatrane populacije i sl.)

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Osnove (metode, proces i faze) Marketing istraživanja. Dostupnost i vrednost podataka, informacija i znanja. Uloga istraživanja u svakodnevnom poslovanju kompanija. Povezanost marketing istraživanja i marketing odlučivanja. Kodeksi i ograničenja, poslovna špijunaža, zloupotrebe i manipulacije. Metode: Primarne: Ispitivanje (popis, anketa / intervju, fokus grupe, dubinski intervju), Posmatranje (tajanstveni kupac, elektronski uređaji kamere/brojači) Ekspetiment (test osetljivosti na cenu, slepi test, merenje zadovoljstva /jačine stava). Sekundarne metode: Desk analize (izvori zvaničnih statističkih podataka od značaja za marketing) i Analiza sadržaja Uzorkovanje sa projektovanjem rezultata istraživanja na populaciju korišćenjem metoda ponderacije. Slučajni (reprezentativni, prost slučajni i stratifikovani uzorak) i one koji to nisu (kvotni, prigodni, uzorak sa mrežnom progresijom). Područja istraživanja marketinga: Segmentacija tržišta, Merenje tržišnih potencijala, Analiza konkurencije i tržišnog učešća (market share), Analiza maloprodaje (store check, retail audit), Metode za istraživanje ponašanja potrošača, Testiranje proizvoda, Analiza stavova javnog mnjenja, Opaženost medija i medijskih sadržaja (TV, radio, Interent, dnevna i periodična štama, bilbordi i ostali „ulični mobilijar“). Tehnike prikupljanja podataka: Licem u lice – F2F (terenske ankete, intervju i fokus grupe), telefonske ankete i Interent servisi (web, facebook, twitter…) u funkciji marketing istraživanja. Obrada i analiza podataka: Programski paket SPSS. Statističko ocenjivanje i statističko zaključivanje.

 Vežbe, istraživački rad: Analiza izabranih stručnih radovi. Pisanje istraživačkog rada na odabranu temu sa prikazom metodologije (ciljevi i predmet istraživanja, polazne hipoteze, formiranje uzorka, tehnike prikupljanja podataka). Reealizacija istraživanja po fazama. Obrada i analiza, deskripcija i interpretacija rezultata istraživanja.

Literatura

Vukmirović J., Vukmirović D., Marketing istraživanja, BPŠ. 2011;

Hanić H, Proces istraživanja tržišta, BBA, Beograd, 2008.

 

Metode izvođenja nastave:

Predavanja, interaktivna diskusija i timski rad, softverska obrada podataka, prezentacija rezultata, pisanje istraživačkog rada i konsultacije tokom tog procesa.

 

Struktura ocene:
Nastava                 15 poena
Istraživački rad      55 poena
Test                       30 poena

 

Delovi knjige koji se pripremaju za polaganje teorijskog dela ispita iz predmeta Primenjena marketing istraživanja su:

- Metode istraživanja
- Proces istraživanja
- Definisanje problema
- Identifikacija izvora podataka
- Metode prikupljanja podataka iz sekundarnih izvora
- Metode prikupljanja podataka iz primarnih izvora
- CATI metodologija
- Internet istraživanja
- Formiranje uzorka (bez formula)
- Prikupljanje podataka
- Terenska kontrola

Napomena: u okviru navedenih delova uče se svi podnaslovi obuhvaćeni tim delom.