Odnosi s medijima

 

Odnosi s medijima

 

Broj ESPB:5

 

Cilj predmeta

Upoznati studente sa konceptom, strategijama i taktikama odnosa sa medijima. Obučiti studente za planiranje i organizovanje aktivnosti odnosa sa medijima, kao i za osmišljavanje i upotrebu osnovih tehnika i sredstava medijske kampanje.

 

Ishod predmeta

Unapređena teorijska i praktična znanja, sposobnosti i veštine studenata za uspostavljanje i održavanje odnosa sa medijima i stvaranje pozitivnog publiciteta organizacije.

 

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava: Vrste i karakteristike medija. Novi mediji u funkciji poslovne komunikacije. Funkcija odnosa s medijima. Mesto i uloga odnosa s medijima u okviru korporativne komunikacije. Organizaciona rešenja poslovne funkcije odnosa s medijima. Specijalizacija unutar funkcije odnosa s medijima. Osnovne tehnike i sredstva za uspostavljanje odnosa s medijima. Planiranje i izrada osnovnih sredstava za komunikaciju sa medijima. Planiranje medijske kampanje. Definisanje cilja medijske kampanje. Izbor medija. Izbor i oblašćenje portparola. Formulisanje ključne poruke. Strategije odnosa s medijima. Reaktivne i proaktivne strategije. Strategije odnosa s medijima u kriznim situacijama. Saopštenje za javnost. Konferencija za novinare. Medijski događaji. Nastupi u medijima. Intervjui i tehnike odgovaranja na novinarska pitanja. Vrste, sadržaj i forma informacija koje se plasiraju putem medija. Nove medijske forme. Korporativno oglašavanje. “Advertorial“ i “Advertainment“. Etički standardi u odnosima s medijima. Modeli evaluacije odnosa s medijima. Proces merenja i evaluacije. Press clipping i monitoring. Analiza medijskog sadržaja.

Praktična nastava:Vežbe i Studijski istraživački rad: Analiza potencijala mas-medija za realizaciju poslovne komunikacije. Specifičnosti televizije, radija, štampe i Interneta. Analiza nacionalne i globalne medijske scene. Izrada organizacionog rešenja poslovne funkcije odnosa s medijima. Spisak medija. Arhiva, Informativni materijal. Internet „press room“. Medijski priručnik. Novinarska mapa. Planiranje konkretne medijske kampanje. Simulacija konferencije za novinare. Vežbe pisanja saopštenja za javnost. Vežbe javnog nastupa. Simulacije intervjua za štampane i elektronske medije. Vežbe plasiranja informacija u medijima. Analiza novih medijskih formi. Analiza etičnosti prakse odnosa s medijima. Izrada modela za evaluaciju kampanje odnosa s medijima.

 

Literatura:

Vlastelica T., „Medijska kampanja – publicitet i oglašavanje“, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2007
Lalić D., Vlastelica T. „Korporativne komunikacije za primer“, FTN, Novi Sad, 2019.

 

Način polaganja ispita:

a)    Izrada i odbrana projektnog zadatka – 100 poena

ili

b)    Polaganje testa – 100 poena