Strateški marketing

[Boostowski] Prezentacija izabranih rešenja.pdf

[Strateški marketing] Tabela sa poenima.pdf

[30Hills] Odbrane rešenja studije slučaja.pdf

[30Hills] Parametri za pristup mobilnog aplikaciji.pdf

[30Hills] Pristup aplikaciji.pdf

[30Hills] Boostowski - Zadaci iz studije i struktura rešenja.pdf

[30Hills] Boostowski - Prezentacija sa predavanja.pdf

[30Hills] Boostowski design - mobile.zip

[30Hills] Boostowski design - admin.zip

[30Hills] Boostowski - Studija slučaja (DRAFT).pdf

[30Hills] Boostowski - Projektna dokumentacija - mobile.pdf

[30Hills] Boostowski - Projektna dokumentacija - admin.pdf

OBRAZOVNI CILj:

Sticanje znanja i veština potrebnih za definisanje marketing ciljeva i strategija kako bi se obezbedila bolja tržišna pozicija i konkurentnost na dugi rok i savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u strateškom marketingu i njihova primena.

 

ISHODI OBRAZOVANjA (STEČENA ZNANjA):

Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata za timski rad na rešavanju problema, kroz sticanje znanja o strateškom marketingu.

 

SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA:

Teorijska nastava: Pojam i značaj strateškog marketinga; Strateško planiranje i proces upravljanja marketingom; Portfolio plan organizacije; SWOT analiza; Osnovni elementi formulisanja marketing strategije; Vrste marketing strategija; Preduzetničke marketing strategije; Određivanje marketing strategije; Razvijanje marketing strategije; Marketing strategija i planiranje miksa proizvoda; Strategija razvoja novog proizvoda; Strategija pozicioniranja proizvoda; Strategija formiranja cene; Strategije distribucije i prodaje. Promotivne strategije. Globalizacija tržišta i globalne marketing strategije.

 

Praktična nastava: Vežbe, Studijski istraživački rad: Analiza studija slučaja iz prakse.

LITERATURA:

Vinka Filipović, Radmila Janičić. „Strateški marketing”, FON, Beograd, 2010.

 

Struktura ocene:

70 %       Studija slučaja iz prakse

30 %       Teorijski deo – test (4,5,6,7. i 8. glava iz knjige Filipović, Janičić: „Strateški marketing”, FON, Beograd, 2010)

 

Ocenjivanje studije slučaja:

40 %       Odgovor na zadatke studije slučaja koji su zadati stukturom analize

30%        Logički tok prezentacije (ono sto je dato u analizi je ispraćeno dalje rešenjem i zaključkom

15%        Analitičke veštine, veštine rešavanja problema, prezentovanja, upravljanja vremenom i timski rad    

15%        Odgovor na pitanja pri odbrani rešenja