Marketing

PRIJAVA ZA IZLAZAK NA ELIMINACIONI TEST | januar 2015.

Priprema za vežbe:

Priprema za vežbe | X nedelja.pdf

Priprema za vežbe | VI nedelja.pdf

Priprema za vežbe | V nedelja.pdf

Priprema za vežbe | IV nedelja.pdf

Priprema za vežbe | III nedelja.pdf

Materijal za domaći zadatak:

Domaći zadatak 2014 | Tabela sa poenima ME OM KV.pdf

Domaći zadatak 2014 - Tabela sa poenima ISiT

Raspored kategorija proizvoda po timovima.pdf

Spisak timskih prijava za domaći zadatak.pdf

Spisak timova sastavljenih od individualnih prijava.pdf

Tekst domaćeg zadatka 2014-2015.pdf

Uputstvo za izradu domaćeg zadatka 2014-2015.pdf

ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2009.

 

Preporučena literatura:

F. Kotler, K. L. Keler, Marketing menadžment, Data status, Beograd, 2006.

D. Džober, Osnovi marketinga, Data status, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

1. Klasičan način

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

 

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita. Položen eliminacioni test važi samo za tekući ispitni rok.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 25 poena

Usmeni ispit 75 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena

 

2. Parcijalno polaganje ispita

 

Kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:

1. Tržište kao polazište za primenu marketing koncepcije

2. Sistem interakcije okruženja i preduzeća

3. Pojam i značaj marketinga

4. Savremeni koncept marketinga

5. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje

 

Usmeni ispit za studente sa položenim kolokvijumom:

- Dva ispitna pitanja iz preostalih oblasti iz knjige

- Praktično pitanje

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Marketing, kao i starije generacije studenata.

 

Broj poena sa položenog kolokvijuma ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2015. godine.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 25 poena

Kolokvijum  25 poena

Usmeni ispit 50 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena