Marketing

Tekst domaćeg zadatka 2015-2016.pdf

Uputstvo za izradu domaćeg zadatka 2015-2016.pdf

Obaveštenje za starije studente i studente na daljinu.pdf

Raspored kategorija proizvoda po timovima.pdf

Spisak timova za domaći zadatak (nastava na engleskom jeziku)

 

Priprema za vežbe | IV nedelja

ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2009.

 

Preporučena literatura:

F. Kotler, K. L. Keler, Marketing menadžment, Data status, Beograd, 2006.

D. Džober, Osnovi marketinga, Data status, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

1. Klasičan način

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

 

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita. Položen eliminacioni test važi samo za tekući ispitni rok.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 25 poena

Aktivnosti sa predavanja 10 poena

Usmeni ispit 65 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena

 

2. Parcijalno polaganje ispita

 

Kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:

1. Tržište kao polazište za primenu marketing koncepcije

2. Sistem interakcije okruženja i preduzeća

3. Pojam i značaj marketinga

4. Savremeni koncept marketinga

5. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje

 

Usmeni ispit za studente sa položenim kolokvijumom:

- Dva ispitna pitanja iz preostalih oblasti iz knjige

- Praktično pitanje

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Marketing, kao i starije generacije studenata.

 

Broj poena sa položenog kolokvijuma ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2016. godine.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 25 poena

Kolokvijum  25 poena

Aktivnosti sa predavanja 10 poena

Usmeni ispit 40 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena