Marketing

Prijava za izlazak na eliminacioni test u januarskom ispitnom roku

Timovi za izradu domaćeg zadatka - grupne prijave.pdf

Timovi za izradu domaćeg zadatka - individualne prijave.pdf

Tekst domaćeg zadatka 2016 - 2017.pdf

Uputstvo za izradu domaćeg zadatka 2016 - 2017.pdf

Obaveštenje za starije studente i DLS.pdf

Marketing ENG - Prijavljeni timovi.pdf

Marketing ENG - Tabela sa poenima sa studije slučaja.pdf


ESPB: 6

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2009.

 

Preporučena literatura:

F. Kotler, K. L. Keler, Marketing menadžment, Data status, Beograd, 2006.

D. Džober, Osnovi marketinga, Data status, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

1. Klasičan način

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse.

 

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita. Položen eliminacioni test važi samo za tekući ispitni rok.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 30 poena

Aktivnosti 5 poena

Usmeni ispit 65 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena

 

2. Parcijalno polaganje ispita

 

Kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:

1. Tržište kao polazište za primenu marketing koncepcije

2. Sistem interakcije okruženja i preduzeća

3. Pojam i značaj marketinga

4. Savremeni koncept marketinga

5. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje

 

Usmeni ispit za studente sa položenim kolokvijumom:

- Dva ispitna pitanja iz preostalih oblasti iz knjige

- Praktično pitanje

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Marketing, kao i starije generacije studenata.

 

Broj poena sa položenog kolokvijuma ulazi u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2017. godine.

 

Struktura ocene

 

Domaći zadatak 30 poena

Kolokvijum  25 poena

Aktivnosti 5 poena

Usmeni ispit 40 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena