Marketing

ESPB: 6

 

CILJEVI NASTAVE:

 

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom

 

LITERATURA:

 

Osnovna literatura:

V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2009.

 

Preporučena literatura:

F. Kotler, K. L. Keler, Marketing menadžment, Data status, Beograd, 2006.

D. Džober, Osnovi marketinga, Data status, Beograd, 2006.

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

 

1. Klasičan način

 

Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse koji može biti iz oblasti informacionih sistema ili menadžmenta.

 

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita.

 

Struktura ocene

 

Prisustva i aktivnosti (predavanja i vežbe) 10 poena

Domaći zadatak 20 poena

Usmeni ispit 70 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena

 

2. Parcijalno polaganje ispita

 

I kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:

1. Tržište kao polazište za primenu marketing koncepcije

2. Sistem interakcije okruženja i preduzeća

3. Pojam i značaj marketinga

4. Savremeni koncept marketinga

 

II kolokvijum

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:

5. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje

6. Marketing miks

7. Planiranje, organizovanje i kontrola marketinga

 

Usmeni ispit

 

Studenti koji polože oba kolokvijuma:

Jedno ispitno pitanje iz oblasti Međunarodni marketing iz knjige

 

Studenti koji polože jedan od kolokvijuma:

Dva ispitna pitanja:

- jedno iz oblasti koje pokriva kolokvijum koji nisu položili i

- drugo iz oblasti Međunarodni marketing

 

Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Marketing, kao i starije generacije studenata.

 

Ocene sa položenih kolokvijuma ulaze u završnu ocenu studenata zaključno do oktobra 2014. godine.

 

Struktura ocene

 

Prisustva i aktivnosti (predavanja i vežbe) 10 poena

Domaći zadatak 20 poena

I Kolokvijum  25 poena

II Kolokvijum 25 poena

Usmeni ispit 20 poena

-------------------------------------------

Suma 100 poena